Om Anders Gullberg

Perspektivporträtt

Klimatet och den sociala frågan – stora utmaningar, anta dem

Studera storstäderna – här samlas människor i miljarder

Sök sanningen, trotsa postmoderna yran och nyliberala överdrifter. Ett kritiskt perspektiv är nödvändigt

Skapa konkreta visioner, hämta insikter från skilda kunskapsfält, genomskåda hegemoniska synsätt, utmana maktcentra

Förstå och förbättra världen – vi är alla beroende av varandra

Läs CV här

Nuvarande projekt

Den framtida storstadstrafiken – Integreated Information and Payment Platform in Urban Transport (I2P2UT)

I en smart hållbar stad fungerar trafiken på ett radikalt nytt sätt. Tillgänglighet skapas efter helt andra principer än dagens ständigt ökade rörlighet. Stadslivet gynnas, osäkerheten minskar och mycket av köer och trängsel försvinner. Det blir billigare för det offentliga och trafikanterna att nå sina mål på ett klimatsmart sätt. En konkret vision formuleras om hur stadstrafikens problem kan lösas. Den besvarar frågan om vilka möjligheter den tredje industriella revolutionen erbjuder dagens och morgondagens städer och stadstrafik. Till inslagen hör dynamisk, miljöanpassad prissättning på användning av gata, väg, p-plats och kanske kollektivtrafik och en öppen digital plattform för information och betalning i realtid, omfattande alla slag av trafik och allehanda tilläggstjänster. Det är möjligheterna att nå trafikanter och för trafikanterna att nå leverantörerna både före, under och efter en resa genom spridningen av smarta mobiler – connected ubiquitous mobile computing – som i grunden ändrat spelplanen både för tillgänglighet och stadsliv. En förutsättning för visionen är också den enorma lediga kapacitet som finns i stadstrafiken.

Trafik på villovägar. 1900-talets Stockholmska trafikhistoria, i internationellt perspektiv

Tidigare forskningsområden

Min forskning har rört ett brett spektrum av kunskapsteoretiska och samhällsvetenskapliga problemställningar som jag angripit med hjälp av ansatser och verktyg från olika discipliner. Den har varit förankrad i studier av samhällsvetenskapernas historia och ontologi med särskild betoning på planeringstänkande och utvärdering. Samhällsförändringarnas dynamik och möjligheter till påverkan har intagit en central roll och yttrat sig i ett intresse för såväl historiska som framtidsriktade perspektiv. Studiet av staden har varit ett återkommande tema, ofta med Stockholm som exempel och med empiriska studier av stadsplanering, stadsbyggnadsprocesser, bostadsfrågan, maktförhållanden i staden, bygg- och fastighetsbranschens roller, den hållbara stadens villkor historiskt och i nu- och framtid. Ett tema har varit trafikens omvälvande betydelse för stadens fysiska utbredning och livet i staden. Jag har också genomfört kvantitativa epidemiologiska studier av bland annat dödsorsaker och hemlöshet på stora befolkningsregister och drivit fram uppbyggnaden av sådana samkörda register. Introduktionen av den neomarxistiska urbanforskningen i Häften för Kritiska Studier nummer 2–3 1979 och 2 1981 inspirerade nordiska geografer till att starta en serie årligt återkommande seminarier och att ge ut  Nordisk geografisk tidskrift.

Bakgrund

Anders Gullberg har en bakgrund inom beteendevetenskap, statistik, filosofi och lokal förvaltning. Filosofie kandidat 1969 vid Stockholms universitet och filosofie doktor 1984 i sociologi vid Lunds universitet. Avhandlingen Det fängslande planeringstänkandet och sökandet efter en verklighetsutväg är ett försök att informera kritiken av rationell planeringsteori med det ontologiska programmet för kritisk realism (enligt den tidige Roy Bhaskar). Utsågs till docent i pedagogik vid Stockholms universitet år 1986 och till adjungerad professor i teknik- och vetenskapshistoria med särskild inriktning på urbana infrasystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2009.

Under åren 1969–2005 innehaft befattningar vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, Kommunstyrelsens kansli i Tyresö kommun, Samhällsfunktionslära vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan), Statistiska centralbyrån, Delegationen för social forskning vid Socialdepartementet, Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum, Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria vid KTH, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid Totalförsvarets forskningsinstitut och Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Under åren 2005–2014 forskningschef för Kommittén för Stockholmsforskning och Stockholmia förlag inom Stockholms stad, med ansvar för stadens monografiserie. Under denna tid utgavs cirka 90 publikationer.

Är numera anknuten till Centre for Sustainable Communications vid KTH. Medgrundare av företaget KB SALG som utför samhällsanalyser och ger föreläsningar.